Radca prawny Elżbieta Lewandowicz

Nie powinniśmy źle korzystać [z przysługującego] nam prawa

  • Radca prawny we współpracy z Klientem przestawi możliwe drogi dochodzenia roszczeń wraz z potencjalnymi ryzykami, wskaże optymalne rozwiązanie i będzie reprezentować Klienta w drodze do zamierzonego celu.

Radca prawny Elżbieta Lewandowicz

Od 2012 prowadzi własną kancelarię i reprezentuje Klientów wywodzących się sektora średnich i małych przedsiębiorstw oraz osoby fizyczne. Dzięki temu, że radca prawny Elżbieta Lewandowicz zdobywała doświadczenie po różnych stronach budowlanego procesu inwestycyjnego, rozumie potrzeby wszystkich jego uczestników. W swojej pracy za najważniejsze uznaje zaangażowanie, precyzyjne ustalenie celu i dążenie do jego realizacji w sposób, który doprowadzi do uzyskania zamierzonego celu, w tym do pozytywnego zakończenia inwestycji, nie zapominając o bezpieczeństwie gospodarczym jego uczestników.

Radca prawny Elżbieta Lewandowicz doradza i reprezentuje przedsiębiorców budowlanych realizujących projekty infrastrukturalne po stronie generalnych wykonawców, nadzoru inwestorskiego oraz podwykonawców robót budowlanych.

Z ramienia generalnego wykonawcy uczestniczyła w realizacji znaczących projektów drogowych dróg ekspresowych na podstawie umów zawartych z GDDKiA Oddział we Wrocławiu w latach od 2014 do 2017 roku oraz z GDDKiA Oddział w Warszawie w 2019 roku w ramach których:

  • koordynowała prace działu prawnego z przedstawicielami działów technicznych w celu zawierania i wykonania umów z podwykonawcami robót budowlanych, dostawcami, usługodawcami,
  • zapewniała zgodność zawieranych umów i porozumień z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i z wymogami zapisów wewnętrznych generalnego wykonawcy,
  • przygotowała i prowadziła negocjacje umów i porozumień, w tym negocjacje treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych,
  • monitorowała prawidłowość wykonania zawartych umów z podwykonawcami, dostawcami i usługodawcami,
  • monitorowała prawidłowość wykonania Kontraktu Głównego realizowanego w oparciu o procedury FIDIC w relacjach Inwestorem,
  • reprezentowała generalnego wykonawcę w spotkaniach i negocjacjach z Inwestorem.

Z ramienia nadzoru inwestorskiego radca prawny Elżbieta Lewandowicz opiniowała kwestie roszczeń generalnych wykonawców w związku z zawartymi umowami przy realizacji sieci przesyłowej na terenie województwa dolnośląskiego w latach od 2015 do 2016 roku oraz w związku z inwestycjami realizowanymi przez Zamawiających województwa dolnośląskiego w latach od 2017 do 2018 roku.

Z ramienia podwykonawców robót budowlanych radca prawny Elżbieta Lewandowicz reprezentuje ich interesy na płaszczyźnie pozasądowej i sądowej od 2012 roku w pełnym zakresie ich roszczeń wobec generalnych wykonawców.

Zadzwoń do nas

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Kontakt

W zależności od potrzeb i możliwości Klientów, Kancelaria Radcy Prawnego proponuje następujące formy kontaktu

Po wcześniejszym umówieniu w biurze przy ul. Piwnej 12 lokal 1 we Wrocławiu, kontakt telefoniczny i za pośrednictwem adresu e-mail.

Adres

Piwna 12 lokal 1, 50-353 Wrocław

Numer telefonu

513 10 50 90

Your message has been sent. Thank you!