Reprezentacja podwykonawców przed generalnymi wykonawcami

Wspieramy podwykonawcę w przygotowaniu oferty w zakresie wyceny i pierwszego kontaktu z Generalnym Wykonawcą podczas którego określane są pierwsze zobowiązania nakładane na podwykonawcę w protokole negocjacyjnym.

W ramach współpracy proponujemy opiniowanie projektu umowy przedstawionego przez Generalnego Wykonawcę oraz prowadzenie negocjacji warunków umowy z Generalnym Wykonawcą, w tym m. in. zabezpieczenia należytego wykonania umowy, obowiązujących kar nakładanych na podwykonawcę, warunki dopuszczalności wykonawstwa zastępczego bez zgody sądu, obowiązków nałożonych kartą gwarancyjną oraz zapisów wymaganych w oświadczeniu o niezaleganiu z zapłatą wymagalnych zobowiązań, dążąc do tego, aby rozkład obowiązków był zbliżony dla obu Stron umowy. Opiniowanie projektu umowy odbywa się w ścisłym powiązaniu z obowiązkami nałożonymi na Generalnego Wykonawcę przez Zamawiającego, w szczególności w zakresie zapisów, których umieszczenie przez Zamawiającego zostało wykluczone na podstawie Subklauzuli 4.4.

Po wynegocjowaniu umowy przygotowujemy schemat wykonania umowy rozpisany w formie diagramów dla lepszego zobrazowania obowiązków wynikających z związku z umówionym przedmiotem umowy. Przygotowujemy dokumentację niezbędną do wykonania umowy, w szczególności związaną ze zgłoszeniem podwykonawcy do Zamawiającego, wejściem na Plac Budowy czy potwierdzeniu wykonania robót. Przygotowujemy roszczenia związane z niedotrzymaniem obowiązków Generalnego Wykonawcy względem podwykonawcy, zgłaszaniem przedmiotu umowy do odbioru czy brakiem wydania przez Generalnego Wykonawcę Przejściowego Świadectwa/Certyfikatu Płatności.

W trakcie negocjacji umów zwracamy uwagę na interes reprezentowanego Klienta, w szczególności związany z możliwością późniejszego odzyskania środków finansowych w razie problemów w przepływie środków finansowych Generalnego Wykonawcy na poczet wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy, zgodnie z procedurą dotyczącą bezpośredniej płatności przez Zamawiającego lub solidarnej odpowiedzialności na podstawie art. 647 (1) kodeksu cywilnego. Przygotowujemy wnioski o bezpośrednią płatność oraz prowadzimy korespondencję na potrzeby uzyskania zabezpieczenia interesów podwykonawcy u Zamawiającego.

Prowadzimy negocjacje z Generalnym Wykonawcą, przygotowujemy korespondencję mającą na celu zgłaszanie roszczeń prawidłowe wykonanie umowy, przygotowujemy wezwanie do współdziałania, a także wnioski o potrącenie wierzytelności, porozumienia oraz ugody. Pomagamy w szczególności w zgłaszanych roszczeniach w okresie gwarancyjnym, podczas którego dochodzi do najczęstszego przerzucania odpowiedzialności. Pomagamy przy zajęciu stanowiska w zakresie kierowanych przez Generalnego Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych

Reprezentujemy podwykonawcę w sporach sądowych z Generalnym Podwykonawcą lub z dalszymi podwykonawcami.