Kontrakty budowlane i FIDIC

Przygotowujemy umowy dla kontraktów realizowanych w ramach zamówień publicznych, szczególnie na podstawie warunków kontraktowych FIDIC, w tym umowy o roboty budowlane, usługi i dostawy, umowy o prace projektowe i nadzór autorski. Dostosowujemy umowy do wymagań Zamawiającego, nie ograniczając się do wymogów opisanych w Subklauzli 4.4. W ramach prac nad projektami umów bierzemy pod uwagę interesy Generalnego Wykonawcy oraz podwykonawców tak, aby zapisy umów sprzyjały, a nie przeszkadzały wybudowaniu obiektu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

W trakcie wykonywania Kontraktu współpracujemy z Generalnym Wykonawcą w przedmiocie wykonania umowy z Inwestorem, szczególnie w zakresie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących znaczenia poszczególnych Subklauzul oraz prawidłowości kroków podejmowanych przez Zamawiającego w ramach współdziałania przy wykonaniu zamówienia. Zwracamy uwagę na błędy w wymaganiach Zamawiającego oraz inne nieprawidłowości, które uzasadniają roszczenia Generalnego Wykonawcy o przedłużenie czasu na ukończenie i o dodatkową płatność. Przygotowujemy lub opiniujemy aneksy umów z Zamawiającym oraz umowy lub porozumienia z podmiotami trzecimi, w tym także na gruncie zgłaszanych roszczeń odszkodowawczych.

Reprezentujemy Wykonawcę przy negocjacji umów z podwykonawcami robót budowlanych, usług i dostaw oraz wszelkich roszczeń kierowanych przy wykonywaniu umów przez podwykonawców, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania porozumień, ugód, czy korespondencji na potrzeby ewentualnego sporu sądowego. W sytuacjach spornych, prowadzimy negocjacje pozasądowe i reprezentujemy w sporach sądowych przed sądami powszechnymi. Zapewniamy bieżącą obsługę wykonywania umów we współpracy z kadrą inżynierską, sprawdzamy przedsiębiorstwo podwykonawcy z uwzględnieniem prawidłowości wyceny poszczególnych robót w przedstawianej ofercie, w szczególności pod kątem wykonania robót budowlanych.

Opiniujemy i akceptujemy zabezpieczenie należytego wykonania przedstawiane w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej przez podwykonawców. Czuwamy nad prawidłowością zabezpieczenia przedstawianego w formie pieniężnej, a w szczególności ustalamy zapisy umów w sposób, który zagwarantuje ochronę dla wszystkich stron umowy o podwykonawstwo.

Współpracujemy z Generalnym Wykonawcą w sprawie uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, przygotowujemy wniosek o uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.