Kancelaria

Elżbieta Lewandowicz

Doradza i reprezentuje przedsiębiorców budowlanych realizujących projekty infrastrukturalne po stronie generalnych wykonawców, nadzoru inwestorskiego oraz podwykonawców robót budowlanych.

Z ramienia generalnego wykonawcy uczestniczyła w realizacji znaczących projektów drogowych dróg ekspresowych na podstawie umów zawartych z GDDKiA Oddział we Wrocławiu w latach od 2014 do 2017 roku oraz z GDDKiA Oddział w Warszawie w 2019 roku w ramach których:

  • koordynowała prace działu prawnego z przedstawicielami działów technicznych w celu zawierania i wykonania umów z podwykonawcami robót budowlanych, dostawcami, usługodawcami,
  • zapewniała zgodność zawieranych umów i porozumień z przepisami prawa powszechnie obowiązującego i z wymogami zapisów wewnętrznych generalnego wykonawcy,
  • przygotowała i prowadziła negocjacje umów i porozumień, w tym negocjacje treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych,
  • monitorowała prawidłowość wykonania zawartych umów z podwykonawcami, dostawcami i usługodawcami,
  • monitorowała prawidłowość wykonania Kontraktu Głównego realizowanego w oparciu o procedury FIDIC w relacjach Inwestorem,
  • reprezentowała generalnego wykonawcę w spotkaniach i negocjacjach z Inwestorem.

Z ramienia nadzoru inwestorskiego opiniowała kwestie roszczeń generalnych wykonawców w związku z zawartymi umowami przy realizacji sieci przesyłowej na terenie województwa dolnośląskiego w latach od 2015 do 2016 roku oraz w związku z inwestycjami realizowanymi przez Zamawiających województwa dolnośląskiego w latach od 2017 do 2018 roku.

Z ramienia podwykonawców robót budowlanych reprezentuje ich interesy na płaszczyźnie pozasądowej i sądowej od 2012 roku w pełnym zakresie ich roszczeń wobec generalnych wykonawców.